Борисфен
«Вальдорфська школа Борисфен»

Навчальні програми

Педагогічна система «Вальдорфська школа» рекомендована Міністерством освіти України до впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах України. Навчальні програми затверджені МОН і ДСЯО.
З Наказу МОН України від 02 липня 2014 року № 780 «Про затвердження Типових навчальних планів Вальдорфських загальноосвітніх навчальних закладів I–III ступенів»:

Типовi навчальнi плани Вальдорфських загальноосвiтнiх навчальних закладiв I–III ступенiв базуються на основних принципах вальдорфської педагогiки, i розроблення цих навчальних планiв вiдбувається вiдповiдно до специфiки таких закладiв. Так, виконуючи державнi стандарти в галузi навчальних предметiв, Вальдорфська школа реалiзує, разом з тим, головний принцип вальдорфської педагогiки — розвиває не тiльки iнтелектуальнi здiбностi учнiв, а i, що не менш важливо, забезпечує формування глибокої емоцiйної сфери i вольових сил учня, що так необхiдно сучаснiй молодi.

Тому Типовi навчальнi плани Вальдорфських загальноосвiтнiх навчальних закладiв I–III ступенiв охоплюють в рiвнiй мiрi всi галузi навчально-виховного процесу, тобто окрiм загальноосвiтнiх компонентiв Державного стандарту, значна частина вiд загальної кiлькостi навчальних годин наповнюється предметами художнього та художньо-ремiсничого напрямку: евритмiя, малювання форм, мистецтво мовлення, живопис; а також ряд технологiчних предметiв: пластична обробка дерева, робота з глиною, художнє кування металу, гаряча обробка металу, землеробство, ткацтво, скульптурна обробка каменю та iншi (в залежностi вiд можливостей школи).

Тобто Типовi навчальнi плани Вальдорфських загальноосвiтнiх навчальних закладiв I–III ступенiв передбачають рiвномiрне навантаження на лiву та праву пiвкулi головного мозку учня, що є реальною основою гармонiйного розвитку дитини, забезпечує розвиток емоцiйної сфери особистостi, посилення її внутрiшнiх резервiв та творчого потенцiалу.
Особливостi органiзацiї навчального процесу
у вальдорфських класах
Методологiчною основою Вальдорфської школи є розподiл матерiалу згiдно вiковим особливостям дiтей; прiоритет загальнолюдських i нацiональних цiнностей, направленiсть навчально-виховного процесу на iндивiдуальну особистiсть учня.

Особливiстю Типових навчальних планiв Вальдорфських загальноосвiтнiх навчальних закладiв I–III ступенiв є врахування кiлькостi «епохальних» i щотижневих урокiв при розрахунках щотижневого розподiлу годин певних предметiв. Метод епохально-iнтегрованого викладання передбачає протягом 2–4 тижнiв розпочинати навчальний день учнiв з вивчення певного навчального предмету на «головному» уроцi, тривалiсть якого 90 хвилин.

«ГОЛОВНИЙ» УРОК умовно дiлиться на 3 етапи:

1. РИТМІЧНА ЧАСТИНА тривалiстю близько 15–20 хвилин. Учнi, в залежностi вiд вiку та педагогiчних задач, виконують рухово-ритмiчнi, мовно-рецитативнi, математичнi вправи, дидактичнi iгри, соцiальнi вправи, у старших класах проводять диспути, дискусiї тощо. Ця частина уроку має велике значення для розвитку емоцiйно-вольової сфери, соцiальних навичок учнiв i, разом з тим, змiст ритмiчної частини, як правило, пов'язаний зi змiстом епохи, що дає можливiсть систематично, протягом року повторювати i закрiплювати навчальний матерiал;

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА — це концентрацiя на навчальному матерiалi тривалiстю близько 35–40 хвилин у 1–4 класах, до 55 хвилин у 5–9 класах, 60–70 хвилин у 10–11 класах. Друга частина уроку власне i є предметом епохи, в ходi якої також має мiсце ритмiчна змiна видiв дiяльностi, спрямованих на сприймання та засвоєння учнями навчального матерiалу, виконання самостiйних вправ, в ходi яких учнi мають можливiсть формувати практичнi навички та умiння;

3. РОЗПОВІДЬ ВЧИТЕЛЕМ ІСТОРІЙ морального спрямування, рiзноманiтних за жанром, з урахуванням психолого-вiкових особливостей учнiв (близько 10–15 хвилин), чи у старших класах доповiдi учнiв, презентацiя рефератiв, iндивiдуальних проектiв тощо. Матерiалом для цих розповiдей є оповiдання, казки та легенди в молодших класах; iсторiї, що пов'язанi з вiдкриттями, винаходами, бiографiями видатних особистостей у середнiх класах або матерiал, що самостiйно готують учнi безпосередньо до теми уроку в старших класах.

Метод епохально-iнтегрованого викладання, наявнiсть «епохального уроку», а перш за все, наявнiсть в Типових навчальних планах Вальдорфських загальноосвiтнiх навчальних закладiв I-III ступенiв художньо-ремiсничого циклу предметiв дає можливість уникнути перевтомлення учнiв: розумове навантаження ритмiчно змiнюється художньо-ремiсничою дiяльнiстю, що поповнює фiзичнi i творчi сили дитини. Починаючи з третього класу, учнi залучаються до навчальної практики, яка проходить у виглядi, так званих, «виїзних епох», коли всi класи, згiдно з навчальною програмою, займаються практичною роботою вiдповiдно вiку.

Таким чином, епохальний метод мiстить в собi багато можливостей для здiйснення міжпредметних зв'язків та розвитку усного мовлення, пiдвищує ефективнiсть уроку, значно скорочує години при викладаннi деяких тем, дозволяє продуктивнiше вибудовувати систему домашнiх завдань. Навчально-виховний процес за вальдорфською методикою викладання забезпечує в рiвнiй мiрi реалiзацiю всiх роздiлiв освiтнiх галузей.