Борисфен
«Вальдорфська школа борисфен»
Навчальна програма 5 класу
Вік дитини 5 класу образно можна було б назвати «золотою серединою». Учні 10-11 років емоційно та душевно ще досить відкриті та щирі, зберігають дитячу схильність до образного мислення, сповнені живої фантазії та довіри до навколишнього світу, а з іншого боку вже дає про себе знати здатність до абстрактного мислення, бажання розуміти суть і пізнавати закономірності. Діти частіше проявляють категоричність і свідоме бажання реалізувати себе у зовнішньому оточенні. Матеріал, що пропонується для вивчення у 5 класі, покликаний відповідати новим потребам дітей, він є досить різноманітним і значним за обсягом.

Навчальний рік відкриває епоха ботаніки, де учні мають можливість зануритися у дивовижне життя рослин. Пробудження абстрактного мислення відкриває нові можливості сприйняття, і рослини стають більш зрозумілими, ніж раніше. Але у цих перших наукових пошуках дуже важливо спиратися на ще актуальне образне мислення, задіювати душевні переживання та відчуття дітей, тому багато уроків проводиться безпосередньо на природі. Щоразу, коли ми виходимо в ліс, на луки чи в поля, вивчення рослин починається з цілісного образу місцевості, а вже потім розглядаються конкретні види та їхні особливості, невідривно від навколишнього середовища.

Розгляд характерних рис кожного виду рослин художньо представляється через їхні душевні жести, які спочатку подаються вчителем, а потім діти вчаться шукати їх самостійно. Використовуючи знайдений жест, діти складають власні неповторні історії, казки та легенди про обрані ними рослини. Велика увага звертається на ритмічність рослинного життя та зв'язок із навколишнім світом. Рослини відкриваються як діти Землі та Всесвіту.

Протягом цієї епохи учні знайомляться із великою кількістю рослин різних біотопів, вчаться користуватися ботанічними довідниками та атласами, вивчають необхідну термінологію. Від образу ідеальної рослини та її будови діти переходять до вивчення морфології різних типів рослин і торкаються основ систематики. Розглядаючи, як еволюційно ускладнюється організація рослин від найпростіших форм і аж до квіткових, що здатні давати плоди, дитина може відслідкувати зв'язок із душевним життям людини, відчути, як воно ускладнюється, починаючи від раннього дитинства із його задатками, до дорослого життя із його плодами.

Курс зоології покликаний закріпити й поглибити знання, отримані під час епохи «Людина і тварини» у 4 класі. Спостерігаючи велику кількість прикладів спеціалізації у тваринному світі в залежності від умов існування та способу життя, ми поступово підводимо учнів до ідеї універсальності Людини. Така необхідна у цьому віці віра у власні сили та можливості закладається завдяки неймовірно важливому висновку, що Людина, не дивлячись на втрату нею вузькоспрямованих якостей, притаманних тваринам, отримала нові, тільки їй притаманні здібності, а з ними – й великі можливості.

Розглядаючи різноманітні види тварин, порівнюючи їх та визначаючи зв'язок особливостей їхньої будови з середовищем існування, учні поступово приходять до ідеї про необхідність систематизації розглянутих видів. Діти вправляються у створенні власних класифікацій, знаходять нові зв'язки та закономірності.

Така робота закладає фундамент для формування причинно-наслідкового мислення та сприяє розвиткові внутрішньої пізнавальної мотивації.

Викладання географії у вальдорфській школі перш за все покликане сформувати у дітей особливе ставлення до Землі, як до живої істоти. Важливо, щоб діти прийшли до усвідомлення того, наскільки тісно господарське життя людей пов'язано з географічними умовами певної території. У 5 класі пізнання навколишнього світу розширюється від географії рідного краю до географії України. Діти знайомляться із географічними особливостями, кліматом, фізико-географічним положенням та природним розмаїттям нашої країни.

Велика увага приділяється роботі з фізичною картою. Діти вчаться розуміти карту та орієнтуватися за нею, засвоюють основні географічні поняття та термінологію. Кульмінацією епохи є спільний проект класу зі створення з глини великого об'ємного макету рельєфної карти України. Під час цієї масштабної роботи, разом із тренуванням соціальних компетенцій, діти мають пригадати й використати усі попередньо засвоєні знання.

На уроках математики у процесі тренування навичок усної лічби іще продовжують використовуватися ритмічні вправи із залученням усієї тілесності, але вже відбувається поступовий перехід до більш абстрактної діяльності. Великого значення набуває практичний аспект матеріалу, що вивчається. Умови задач часто відповідають загальному контексту уроку, можуть перегукуватися з життям класу або тематикою календарної епохи. Основними темами є дії зі звичайними та десятковими дробами. У зв'язку з вивченням дробів розширюється поняття числа, вводиться поняття простого множника, вивчаються ознаки подільності чисел, вводяться поняття НСД та НСК.

Засвоєні у попередніх класах навички з малювання форм і просторової координації стають гарним підґрунтям для введення основ геометрії. Епоха «Геометрія вільної руки» передбачає велику кількість побудов геометричних фігур та їхніх метаморфозів без використання циркуля та лінійки. Це сприяє розвиткові окоміру, внутрішнього відчуття форми, рівноваги та координації, розвиває геометричне почуття, на основі якого пізніше будуть формуватися міркування.

Під час епохи учні знайомляться з основами геометрії як науки та історією її розвитку. Вивчають основні геометричні поняття (точка, пряма, промінь, відрізок та інші), властивості різноманітних геометричних фігур та їхні взаємозв'язки. Навчаються визначати та обчислювати кути. У процесі навчання учні приходять до самостійного відкриття деяких законів і теорем, уже зроблених у минулому відомими давньогрецькими вченими. Така форма роботи сприяє підвищенню пізнавальної активності, розвитку здібності до аналізу та чіткого формування думки.

У 5 класі з'являється новий предмет — історія. Викладання історії має велике значення у вальдорфській школі. Мета курсу — поступове формування в учнів здатності встановлювати зв'язки між загальним історичним процесом і розвитком окремої людини (так звана соціокультурна компетенція). Отже, урокам історії присвячені дві епохи, по 4 тижні кожна.

Під час першої епохи діти знайомляться із початковими етапами розвитку людства: від осілості, зародження землеробства та скотарства до появи ранніх високорозвинених культур.

Історія стародавніх Індії, Персії, Месопотамії, Єгипту та Греції викладається на основі багатого міфологічного матеріалу цих культур, через яскраві образи, цікаві археологічні та письмові свідоцтва, через пропрацювання учнями малюнків і текстів у своїх зошитах, рецитацію уривків письмових пам'яток, співи та гру старовинних мелодій. Ця епоха стає підґрунтям для подальшого розуміння історичних взаємозв'язків та закономірностей.

Надзвичайно важливою є друга епоха — «Історія Стародавньої Греції». Докладний матеріал про те, з чого складається ця епоха і як діти вивчають її та проживають, є у нашому блозі: https://waldorfkyiv.org/5-klas-epokha-davnya-greci...

Цей яскравий і насичений рік діти запам'ятають на все життя!